مرور برچسب

آذر اخوت

موش نمکی

موش نمکی
موش نمکی محصول سال 1385

عوامل ساخت موش نمکی

تهیه کننده : فاطمه طیبی نویسنده: شادی پورمهدی کارگردان و سازنده عروسک: مرضیه محبوب گویندگان: هنگامه

بزبز قندی

بزبزقندی
بزبز قندی به کارگردانی مرضیه محبوب محصول سال 1374 نویسندگان: محمدرضا شمس، رضا فیاضی، شادی پورمهدی، هانا ناصرزاده کارگردان هنری،طراحی و ساخت عروسک: مرضیه