مرور برچسب

آقا محمدخان قاجار

آغا محمدخان قاجار

آغا محمدخان قاجار
آغا محمدخان قاجار یا آقا محمدخان قاجاز زاده 14 مارس 1742 و در گذشت 17 ژوئن 1797) که با نام خانوادگی خود آقا محمد شاه نیز شناخته می شود ، بنیانگذار سلسله قاجار ایران بود که از سال 1789 تا 1797 به عنوان پادشاه ( شاه ) حکمرانی کرد. در ابتدا سرپرست شعبه آق قویونلو از قبیله قاجار ، آقا محمدخان در سال 1789 به عنوان پادشاه ایران سلطنت شد ، اما تا زمان مارس 1796 با عزل لطف علی خان از سلسله زند در سال 1794 به طور رسمی تاجگذاری نشده بود.در موجوانی توسط عادل شاه خواجه شد.، و از این رو بی فرزند بود. وی