مرور برچسب

احمد شاه قاجار

احمد شاه قاجار

احمد شاه قاجار هفتمین پادشاه قاجار و همچنین آخرین پادشاه این سلسله بود که در درسال 1275 خورشیدی بدنیا امد و در سال 1308 شمسی در پاریس در گذشت.احمد شاه قاجار در این تصویر به همراه رجال سیاسی دربار از حمله رضاخان مشاهده میگردد…