مرور برچسب

احمد مرادی

فیلم کمرشکن

نام فیلمکمرشکنکارگردانابراهیم مرادینویسندهابراهیم مرادیبازیگراناحمد امامیرضا میرفتاحاختر پرتویاصغر سیمیاریزرین خامهمرتضی اسماعیلیاحمد مرادیاقبال پارسیحسین مظفریعلی بخاریانعبدالله