مرور برچسب

اراک

انفجار جمعیت دهه ۶۰

خوب طی یک دهه از سال پنجاه و پنج تا سال شصت و شش , بنا به هر علت که یکیش شاید جنگ بود, جمعیتی شانزده میلیون نفری به جمعیت کشور اضافه شد.
انفجار جمعیتی که با تشویق دپلت  همراه بود و برنامه خاصی برای ورود این جمعیت به همراه نداشت.
مدرسه روستای محمدیه استان مرکزی
بعدها سیاست عوض شد.حتی بعدا تبلیغات دختر یا پسر فرقی نداره دو بچه کافیه همه جا دیده می شد.
فرزندانی که بعدا برخلاف سیاست جدید اضافه تر بدنیا می آمدند از برخی خدمات محروم بودند, مثلا کوپن نمی گرفتند.
بهرحال این جمعیت جدید و بی برنامه گیش همه جا مشکل ساز بود