مرور برچسب

اراک

انفجار جمعیت دهه ۶۰

خوب طی یک دهه از سال پنجاه و پنج تا سال شصت و شش , بنا به هر علت که یکیش شاید جنگ بود, جمعیتی شانزده میلیون نفری به جمعیت کشور اضافه شد.
انفجار جمعیتی که با تشویق دپلت  همراه بود و