مرور برچسب

اسکناس قدیمی

اسکناس های قدیمی دوره پهلوی

اسکناسهای 1323

اسکناس پنج ریالی دوره پهلوی

تصویری از پشت و روی اسکناس 5 ریالی در دوره پهلوی در روی این اسکناس تصویر محمدرضا شاه پهلوی و در پشت این اسکناس تصویر آرامگاه دانیال نبی که در شوش قرار دارد نقش بسته است.
اسکناس 5 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 10 ریالی دوره پهلوی

در روی این اسکناس تصویر محمدرضا شاه پهلوی و در پشت آن تصویر رشته کوه البرز نقش بسته است.
اسکناس 10 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 20 ریالی دوره پهلوی

در روی این اسکناس مشابه اسکناسهای قبلی تصویر شاه دوم پهلوی محمدرضا به چشم می خورد و در پشت

اسکناس های قدیمی دوره قاجار

اسکناسهای رایج در دوران ناصری-قاجار اسکناس50تومانی-اسکناس های قدیمی-پولهای قدیمی-دوره قاجار-دوره ناصری
اسکناس های قدیمی دوره قاجار
اسکناس50تومانی-اسکناس های قدیمی-پولهای قدیمی-دوره قاجار-دوره ناصری
اسکناس دوره قاجار
اسکناس1تومانی-اسکناس های قدیمی-پولهای قدیمی-دوره قاجار-دوره ناصری
اسکناس دوره قاجار
اسکناس20تومانی-اسکناس های قدیمی-پولهای قدیمی-دوره قاجار-دوره ناصری
اسکناس دوره قاجار
اسکناس5تومانی-اسکناس های قدیمی-پولهای قدیمی-دوره قاجار-دوره ناصری
اسکناس دوره قاجار
اسکناس5تومانی-اسکناس