مرور برچسب

اسکناس قدیمی

اسکناس های قدیمی دوره پهلوی

اسکناسهای 1323 اسکناس پنج ریالی دوره پهلوی تصویری از پشت و روی اسکناس 5 ریالی در دوره پهلوی در روی این اسکناس تصویر محمدرضا شاه پهلوی و در پشت این اسکناس تصویر آرامگاه دانیال نبی که در شوش قرار دارد نقش بسته است. اسکناس 5 ریالی