مرور برچسب

امید اسماعیل خانی

آخرین گام

آخرین گام

آخرین گام مر بوط به داستان علی فرزند شهیدی است که دانش اموز ممتازیست و از طرفی هم دونده خوبیست
در مسابقه دو شرکت می کند و بصورت مشترک با با بهروز اول می شوند و

ادامه مطلب ...