مرور برچسب

امیرحسین شریفی

هور در آتش

هور در آتشکارگردانعزیزاالله حمیدنژادتهیه کننده امیرحسین شریفینویسندهعزیزاالله حمیدنژادبازیگران مهدی فقیه، مهدی قلی پور، محمدرضا رحمانی، حسین یاری، علیرضا یزدان خواهتدوین سیفاالله