مرور برچسب

امیر سلطانزاده

یکی بود یکی نبود

یکی بود یکی نبود 1379

چکیده: مجری این برنامه کارهای آموزشی و تربیتی کودک را به صورت داستانهایی کوتاه همراه انیمیشن در قالب قهرمانهای داستانی مانند زبل، ماهی کوچک دریا و علی
ادامه مطلب ...