مرور برچسب

امیر شروان

نان و نمک

نان و نمک فیلمی مربوط به سال 1356 به کارگردانی امیر شروان بود کارگردانامیر شروانتهیه‌کنندهجمشید شیبانینویسندهکریم بهیبازیگرانرضا بیک ایمانوردیشورانگیز طباطباییعلی میریساغرمحمود

همراهان

همراهان محصول 1356 به کارگردانی سعید مطلبی است. کارگردانامیر شروانتهیه‌کنندهرضا شیبانینویسندهسعید مطلبیبازیگرانرضا بیک ایمانوردیسعید رادشورانگیز طباطباییعلی