مرور برچسب

امیر شروان

نان و نمک

نان و نمک فیلمی مربوط به سال 1356 به کارگردانی امیر شروان بود کارگردانامیر شروانتهیه‌کنندهجمشید شیبانینویسندهکریم بهیبازیگرانرضا بیک ایمانوردیشورانگیز طباطباییعلی میریساغرمحمود
ادامه مطلب ...

همراهان

همراهان محصول 1356 به کارگردانی سعید مطلبی است. کارگردانامیر شروانتهیه‌کنندهرضا شیبانینویسندهسعید مطلبیبازیگرانرضا بیک ایمانوردیسعید رادشورانگیز طباطباییعلی
ادامه مطلب ...

فیلم عروس دجله

نام فیلمعروس دجلهکارگرداننصرت‌الله محتشمنویسندهمحمد شب پرهسال ساخت1333بازیگرانژاله علوهایدهمورینرضا رخشانیمنصور متیناکبر خواجویاحمد قدکچیانعباس مصدقامیر شروانحسین محسنیمانیرحیم
ادامه مطلب ...