مرور برچسب

امین امینی

فیلم آقای اسکناس

فیلمهای سینمایی 1337 نام فیلمآقای اسکناسکارگردانامین امینیمدت زمان90تهیه کنندهعزیزاله کردوانیبازیگراناصغر تفکریرضا کریمیهوشنگ سارنگکنعان کیانیمحمد خامه سیفیسال ساخت1337
ادامه مطلب ...

فیلم مادموازل خانه

نام فیلممادموازل خالهکارگردانامین امینینویسندهرحیم روشنیان (طرح اولیه داستان)امین امینیسال ساخت1336بازیگرانعلی تابششهینرضا کریمینصرت اله کنیمانیمدت زمان-دقیقه90
ادامه مطلب ...