مرور برچسب

انشا در مورد وضعیت مدارس در گذشته و امروز

مدارس قدیم

مدارس قدیم مدارس قدیم دهه های قبل حتی دهه 70 و دهه های ماقبل بسیار با مدارس امروزه فرق داشت. شرایط بچه های دیروز و پریروز با بچه های امروز خصوصا بچه های دهه 80  بسیار متفاوت بود. مدارس قدیم ایران در دهه60/70/50 شاید در دهه 60 و