مرور برچسب

اوانس اوگانیانس

فیلم آبی و رابی

نام فیلمآبی و رابیکارگرداناوانس اوگانیانسسال ساخت1309بازیگرانمحمدخان ضرابیغلامعلی خان سهرابی فردمحمدعلی قطبیامیر ارجمندابوالقاسم آشتیمادام سیرانوشاوانس اوگانیانساحمد دهقانمدت
ادامه مطلب ...

فیلم حاجی آقا آکتور سینما

نام فیلمحاجی آقا آکتور سینماکارگرداناوانس اوگانیانسسال ساخت1311بازیگرانحبیب‌الله خان مرادآسیا قسطانیانزما اوگانیانسعباس‌خان طاهبازعباسقلی‌خان عدالت‌پورمدت زمان100دقیقه(فیلم صامت
ادامه مطلب ...