مرور برچسب

اکبر صادقی

سریال بازرس ویژه

بازرس ویژه

فیلم بازرس ویژه مربوط به کارگران معدنی است که بخاطر بی عدالتی مسئولین معدن شکایت می کنند . شکایت به بازرسی فرستاده می شود . نه تنها کاری نمی کنند بلکه دو کارگر را مضروب

ادامه مطلب ...