مرور برچسب

بهرخ بابایی

یک و دو همه با هم

یک و دو همه با هم

چکیده:

نمایش عروسکی در مورد حیوانات جنگل و کمک و یاری رساندن به یکدیگر میباشد. گوزنی زیر شاخه درخت گیر کرده و کلاغ برای عزیز کردن خود گرگها را خبر
ادامه مطلب ...