مرور برچسب

به توپ بستن مجلس

به توپ بستن مجلس

به توپ بستن مجلس
به توپ بستن مجلس به حادثه ای در زمان سلطنت محمدعلی شاه قاجار بر می گردد که شاه در روز سه شنبه 2تیرماه 1287 مجلس را به توپ بست.
محمد علی شاه قاجار