مرور برچسب

بیمارستان ها در زلزله سرپل ذهاب

بیمارستان ها در زلزله سرپل ذهاب

بیمارستان طالقانی پذیرش بیمارستان های کرمانشاه در زمان زلزله ازگله: بیمارستان امام علی کرمانشاه ۱۳۹ مراجعه کننده ۳۶ مورد جراحی بیمارستان طالقانی کرمانشاه پذیرش ۱۱۲۹ مصدوم و جراحی ۴۲۰ نفر بیمارستان فارابی کرمانشاه ۷۷ نفر پذیرش