یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

تاریخ ایران

سلسله صفویان

سلسله صفویان در زمان به قدرت رسیدن سلسله صفویان اوضاع ایران در هرج و مرج و نابسامانی پیش می رفت. در گوشه و

شاپور اول

نقش رستم و پیروزی شاپور اول بر والریان رومی شاپور اول که در کتیبه های به جای مانده از دوره ساسانی شاه پوهر خطاب