مرور برچسب

دهه60/70

فریده معلمی

فریده معلمی

فریده معلمی
خانم فریده معلمی خانمفریده معلمی یکی از مجریان قدیمی برنامه خردسالان شبکه یک سیما می باشندکه در دهه 60 اجرا داشتند و همون سالها به خارج از کشور