بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید
مرور برچسب

شیراز دوره شاه

عکسهایی قدیمی از شیراز

عکسهای قدیمی استانهای کشور=========================منبع:روز انلاینخیابان زند شیراز قدیم 1307گاراز هند و ایران-شیراز1310ارامگاه حافظ در زمان قاجار-شیراز قدیمیعکس شیراز قدیمی خیابان منوچهری شیراز سال1310/عکسهایی قدیمی از شیرازخیابان زند…