مرور برچسب

عکس دوره قاجار

عضدالمک

عضدالمک - تصویری از نایب السلطنه در دوران احمدشاه قاجار(اولین) که بعد ها به عنوان رئیس ایل قاجار شناخته شد.
عضدالملک

ادامه مطلب ...

میرزا رضا کرمانی

تصویری از دوره قاجار مربوط به میرزا رضا کرمانی میرزا کسی بود که با اسلحه خود ناصرالدین شاه قاجار را کشت . دستگیر شد و به دار آویخته شد. تصویری از میرزا رضا در بند در
ادامه مطلب ...