مرور برچسب

قصه های مجید

قصه های مجید قسمت ژاکت

قسمت ژاکت سریال قصه های مجید در این قسمت از قصه های مجید - شخصیتش اصلی داستان یعنی مجید در کلاس ادبیات برای معرفی خود و خانواده اش از بی بی و بافتنی هایش که برای امرار معاش خانواده می بافد صحبت می کند معلم

قصه های مجید -میگو

در این قسمت از  قصه های مجید که بر اساس داستان ماهی نوشته هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است. سریال قصه های مجید مجید که در درس ناموفق است  فکر می کند با خوردن میگو و رسیدن فسفر به مغزش می تواند بهتر درس  یا دبگیرد و موفق شود. و از