مرور برچسب

متن نوستالژی دهه 60

بادبادک

امروز جمعه از همون اول صبحی ,دلم.با من نساخت ,,,انگار دنیا رو روی سرمآوار کردند ,,به اطرافم نگاه می کنم ,,هیچ