مرور برچسب

مجری قدیمی تلویزیون

حسین پاکدل

حسین پاکدل

حسین پاکدل متولد1338اصفهان از دهه60مجری شبکه یک و تا سال73مدیریت پخش شبکه یک سیما را برعهده داشت