مرور برچسب

نام و نام خانوادگی در ایران

ایرانیان از چه سالی از نام خانوادگی استفاده کردند؟

نام خانوادگی که از پدر یا اجداد به فرزندان به ارث می رسد در ایران از سالهای انقلاب مشروطه بوجود امد-بعد از پایان جنگ اول جهانی بعد از شروع بکار اداره سجل احوال تهران و بعد ها در دوره رضا شاه طرحی در مجلس شورای ملی به تصویب…