مرور برچسب

نخست وزیر دوره پهلوی

نخست وزیران ایران

نخست وزیران ایران از حکومت قاجار تا حکومت جمهوری اسلامی ایران

دوره قاجار

در دوران قاجار 36 نخست وزیر  به قدرت رسیدند که اسامی آنها را با درج تعداد دفعات مشاهده خواهید

امیر عباس هویدا

امیر عباس هویدا نخست وزیر دوره پهلوی دوم -محمدرضا شاه پهلوی که سیزده سال پست نخست وزیری ایران را بر عهده داشت. او بعد از انقلاب دستگیر شد و با حکم صادق