مرور برچسب

همه پرسی جمهوری اسلامی

همه پرسی12 فروردین1358 جمهوری اسلامی -عکس های قدیمی اوایل انقلاب

تعرفه انتخابات رفراندوم 1358جمهوری اسلامی تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی:آری؟ یا خیر؟ همه پرسی12 فروردین1358 جمهوری اسلامی -عکس های قدیمی اوایل انقلاب همه پرسی12 فروردین1358 جمهوری اسلامی -عکس های قدیمی اوایل انقلاب