یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

نوع زمین ازگله

نوع زمین ازگله

نوع زمین ازگله-مدل سازی اولیه لغزش دلالت بر حرکت لغزش از شمال به سمت جنوب،

یعنی از محل کانون به سمت شهر سر پل ذهاب دارد. این الگوی لغزش با خرابی زیاد مشاهده ای در شهرستان سرپل ذهاب همخوانی دارد.

در بین نواحی لرزه خیز فالت ایران،  کمربند چین-گسل زاگرس بعنوان قسمتی از کمربند کوه زایی آلپ-هیمالیا، یکی از جوانترین و فعالترین زون های برخوردی زمین است.

این زون فعال که مرز شمال شرقی صفحه عربستان را تشکیل میدهد، روی  پیسنگ دگرگونی پرکامبرین قرار گرفته و جنوبغربی ایران، شمال عراق، شرق ترکیه و شمال سوریه را در  برمیگیرد.

اکثر زمین لرزههای زاگرس در عمق کمتر از 20 کیلومتر روی میدهند. این زمین لرزه ها، غالبا مرتبط با گسل های راندگی هستند که توسط چینها و رسوبات باالیی پوشیده شده است. گسلهای اصلی زاگرس در منطقه  وقوع زمینلرزه، گسل زاگرس مرتفع (HZF )و گسل پیشانی )یا (جبهه کوهستان) زاگرس (MFF )میباشند)

گسلهای اطراف منطقه وقوع زلزله کرمانشاه به همراه محلهای وقوع ثبت زلزله در سامانه های لرزه نگاری مختلف از جمله مرکز لرزه نگاری ایران

گسلهای اطراف منطقه وقوع زلزله کرمانشاه به همراه محلهای وقوع ثبت زلزله در سامانه های لرزه نگاری مختلف از جمله مرکز لرزه نگاری ایران
ارسال یک پاسخ