یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عضدالمک

عضدالمک – تصویری از نایب السلطنه در دوران احمدشاه قاجار(اولین) که بعد ها به عنوان رئیس ایل قاجار شناخته شد.

تصویری از نایب السلطنه احمدشاه قاجار عضدالملک
عضدالملک
ارسال یک پاسخ