یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

قلعه وروره گیس


قلعه وروره گیس

قلعه وروره گیس
قلعه وروره گیس


نویسنده: هومان فاضل نغمه ثمینی

تهیه کننده فاطمه طیبی

کارگردان تلویزیونی ابوالفضل احمدیان


کارگردان هنری و سازنده عروسک: مرضیه محبوب مرضیه محبوب

تصویربردار مصطفی فراهانی، حسین کریمی، امیرعلی پورصبری

صدابردار نسرین کاظمی، محمد حیدری


گویندگان: هنگامه مفید ؛ فروزان زاهد بیگی ؛ شادی پورمهدی؛ محمود جعفری ماندانا کریمی؛ شقایق شهدوست؛ سپهر گودرزی؛ امیر سفیری


عروسک گردانان: دنیا فنی زاده؛ عادل بزدوده؛ عیسی یوسفی پور؛ فریبا جدیکار؛ آذر اخوت؛ فرزانه امیدفر ؛ شبنم زنجانی ؛ علیرضا ابوتراب

چکیده:

خاله منگوله گوش کتابچه ای را از انبار خانه جدیدش پیدا میکند. شب هنگام خاله از درون کتاب صدایی میشنود و ناگهان نوری قرمز پیدا شده و خاله به درون کتاب رفته و زندانی میشود.

منگوله گوش که به دیدن خاله آمده بود ماجرا را فهمیده و توسط دستمال جادویی تبدیل به کلم شده و وارد کتاب میشود و او هم زندانی و تبدیل به تلفن قلعه وروره گیس میشود.

مامان مموش نیز با ترفندی وارد قلعه میشود. منگوله گوش خاله را نجات داده و دیو را که از کتاب بیرون آمده بود با خواندن کتاب خوابانده و وارد کتاب میکنند.

کتاب نیز توسط دستمال جادویی کوچک شده و آن را درون صندوقچه میگذراند

ارسال یک پاسخ