یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

محمدناصر صفا

محمدناصر صفا، معروف به به ظهیرالسلطان در سال ۱۲۵۷ شمسی در تهرانبه دنیا آمد و در ۱۳۳۸ شمسی در کرماندر گذشت. ظهیرالسطان یکی از نقاشان توانمند در اواخر سلسله قاجار و اوایل حکومت پهلوی در ایران بود.

محمدناصر صفا، معروف به به ظهیرالسلطان نقاش و سیاستمدار قاجار

محمدناصر صفا، معروف به به ظهیرالسلطان

او فرزند بزرگ علی خان ظهیرالدوله بود.پدر او وزیر تشریفات در زمان حکمفرمایی ناصرالدین شاه در ایران و همچنین داماد او هم بشمار می رفت.

تومان آغا مادر ظهیرالسلطان بود. که به عتوان ملکه ایران شناخته می شد و اسم اصلی او فروغ الدوله بود. که دختر شاه قاجار ناصرالدین شاه و عمه محمد علی شاه قاجار بود.
او بعدها به نهضت مشروطه پیوست.

ارسال یک پاسخ