یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

نخست وزیران ایران

نخست وزیران ایران از حکومت قاجار تا حکومت جمهوری اسلامی ایران

دوره قاجار

 1. در دوران قاجار 36 نخست وزیر  به قدرت رسیدند که اسامی آنها را با درج تعداد دفعات مشاهده خواهید کرد. میرزا نصراله خان مسیرالدوله اولین نخست وزیر ایران بود.نخست وزیران ایران

دوران مظفرالدین شاه قاجار

مظفرالدین شاه قاجار

مظفرالدین شاه قاجار

نخست وزیران ایران دوره مظفرالدین شاه قاجار

 • میرزا نصراله خان مسیرالدوله
میرزا نصراله خان مسیرالدوله نخست وزیران ایران
میرزا نصراله خان مسیرالدوله

محمد علی شاه قاجار

نخست وزیران ایران دوره محد علی شاه قاجار

 • میرزاسلطانعلی وزیر افخم
میرزاسلطانعلی وزیر افخم نخست وزیران ایران
میرزاسلطانعلی وزیر افخم
 • میرزاعلی اصغر خان اتابک (امین السلطنه)
میرزاعلی اصغر خان اتابک (امین نخست وزیران ایران)
میرزاعلی اصغر خان اتابک (امین السلطنه)
 • میرزا احمد خان مشیرالسلطنه
میرزا احمد خان مشیرالسلطنه
میرزا احمد خان مشیرالسلطنه
 • میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک همدانی
میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک همدانی نخست وزیران ایران
میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک همدانی
 • حسینقلی خان نظام السلطنه مافی
حسینقلی خان نظام السلطنه مافی نخست وزیران ایران
حسینقلی خان نظام السلطنه مافی
 • میرزا احمد خان مشیرالسلطنه(دومین بار)
نخست وزیران ایران
میرزا احمد خان مشیرالسلطنه
 • کامران میرزا
نخست وزیران ایران
کامران میرزا
 • میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک همدانی(دومین بار)
نخست وزیران ایران
میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک همدانی
 • میرزا جواد خان سعدالدوله
میرزا جواد خان سعدالدوله نخست وزیران ایران
میرزا جواد خان سعدالدوله

احمد شاه قاجار

احمد شاه قاجار

احمد شاه قاجار نخست وزیران ایران

 • محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم
محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم نخست وزیران ایران
محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم
 • میرزا حسن خان مستوفی المالک
میرزا حسن خان مستوفی المالک نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان مستوفی المالک
 • محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم(دومین بار)
محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم نخست وزیران ایران
محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم
 • نجفقلی خان بختیاری صمصام السطلنه
نجفقلی خان بختیاری صمصام نخست وزیران ایران
نجفقلی خان بختیاری صمصام السطلنه
 • محمد علی خان علاء السلطنه
نخست وزیران ایران
محمد علی خان علاء السلطنه
 • میرزا حسن خان مستوفی المالک(دومین بار)
نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان مستوفی المالک
 • میرزا حسن خان مشیرالدوله
نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان مشیرالدوله
 • عیدالمجید میرزا عین الدوله
نخست وزیران ایران
عیدالمجید میرزا عین الدوله
 • میرزا حسن خان مستوفی المالک(دومین بار)
میرزا حسن خان مستوفی المالک نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان مستوفی المالک
 • عبدالحسین میرزا فرمانفرما
نخست وزیران ایران
عبدالحسین میرزا فرمانفرما
 • محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم(سومین بار)
محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم نخست وزیران ایران
محمد ولیخان تنکابنی سپهدار اعظم
 • میرزا حسن خان وثوق الدوله
نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان وثوق الدوله
 • محمد علی خان علاء السلطنه(مرتبه دوم)
محمد علی خان علاء السلطنه نخست وزیران ایران
محمد علی خان علاء السلطنه
 • عیدالمجید میرزا عین الدوله(دومین مرتبه)
عیدالمجید میرزا عین الدوله نخست وزیران ایران
عیدالمجید میرزا عین الدوله
 • میرزا حسن خان مستوفی المالک(سومین بار)
میرزا حسن خان مستوفی المالک نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان مستوفی المالک
 • نجفقلی خان بختیاری صمصام السطلنه(دومین مرتبه)
نجفقلی خان بختیاری صمصام السطلنه نخست وزیران ایران
نجفقلی خان بختیاری صمصام السطلنه
 • میرزا حسن خان وثوق الدوله(دومین مرتبه)
میرزا حسن خان وثوق الدوله نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان وثوق الدوله
 • میرزا حسن خان مشیرالدوله(دومین مرتبه)
میرزا حسن خان مشیرالدوله نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان مشیرالدوله
 • فتح الله خان سردار منصور سپهدار اعظم
فتح الله خان سردار منصور سپهدار اعظم نخست وزیران ایران
فتح الله خان سردار منصور سپهدار اعظم
 • میرزا سید ضیاءالدین طباطبایی
نخست وزیران ایران
میرزا سید ضیاءالدین طباطبایی
 • میرزا احمدقوام السلطنه
میرزا احمدقوام السلطنه نخست وزیران ایران
میرزا احمدقوام السلطنه
 • میرزا حسن خان مشیرالدوله(سومین مرتبه)
نخست وزیران ایران
میرزا حسن خان مشیرالدوله
 • میرزا احمدقوام السلطنه(سومین مرتبه)
میرزا احمدقوام السلطنه
میرزا احمدقوام السلطنه
 • میرزا حسن خان مستوفی اللمالک(چهارمین بار)
میرزا حسن خان مشیرالدوله
میرزا احمدقوام السلطنه

 • میرزا حسن خان مشیرالدوله(چهارمین مرتبه)
میرزا حسن خان مستوفی المالک
میرزا حسن خان مشیرالدوله
 • رضاخان سردار سپه

رضاخان سردار سپه
رضاخان سردار سپه

دوره پهلوی

رضا شاه پهلوی

رضاخان سردار سپه
رضاخان سردار سپه

در دولت و سلسله پهلوی 35 نخست وزیر به قدرت رسیدند که برخی از آنها به صورت مشترک از دوره قاجار سابقه نخست وزیری دارند شاپور بختیار آخرین نخست وزیر در سلسله پهلوی بود که سالهای بعد از انقلاب در خارج از کشور به قتل رسید- نخست وزیران ایران

 1. محمد علی فروغی
محمد علی فروغی

حسن مستوفی(پنجمین مرتبه به نخست وزیران ایران رسید)

میرزا حسن خان مستوفی المالک
حسن مستوفی

مهدی قلی هدایت

مهدی قلی هدایت
مهدی قلی هدایت

محمد علی فروغی(دومین مرتبه بعد از حکومت قاجار)

محمد علی فروغی
محمد علی فروغی

محمود جم

محمود جم
محمود جم

دکتر احمد متین دفتری

دکتر احمد متین دفتری
دکتر احمد متین دفتری

علی منصور

علی منصور
علی منصور

محمد علی فروغی(سومین مرتبه)

محمد علی فروغی
محمد علی فروغی

محمدرضا پهلوی

نخست وزیران دوره محمدرضا پهلوی

علی سهیلی

علی سهیلی
علی سهیلی

احمد قوام(چهارمین مرتبه)

احمد قوام
احمد قوام

علی سهیلی (مرتبه دوم)

علی سهیلی
علی سهیلی

محمد ساعد

محمد ساعد
محمد ساعد

مرتضی قلی بیات

مرتضی قلی بیات
مرتضی قلی بیات

ابراهیم حکیمی

ابراهیم حکیمی
ابراهیم حکیمی

محسن صدر

محسن صدر
محسن صدر

ابراهیم حکیمی (مرتبه دوم)

ابراهیم حکیمی
ابراهیم حکیمی

احمد قوام(پنجمین مرتبه)

میرزا احمدقوام السلطنه
احمد قوام

رضا حکمت

رضا حکمت
رضا حکمت

ابراهیم حکیمی (سومین مرتبه)

ابراهیم حکیمی
ابراهیم حکیمی

عبدالحسین هژیر

عبدالحسین هژیر
عبدالحسین هژیر

محمد ساعد (دومین مرتبه)

محمد ساعد
محمد ساعد

علی منصور (دومین مرتبه)

علی منصور
علی منصور

سپهبد حاج علی رزم آرا

سپهبد حاج علی رزم آرا

خلیل فهیمی

خلیل فهیمی نخست وزیران ایران
خلیل فهیمی

حسین علاء

حسین علاء نخست وزیران ایران
حسین علاء

دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق نخست وزیران ایران
دکتر محمد مصدق

احمد قوام(پنجمین مرتبه)

نخست وزیران ایران
احمد قوام

دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق

سپهبد فضل الله زاهدی

سپهبد فضل الله زاهدی نخست وزیران ایران
سپهبد فضل الله زاهدی

حسین علاء (مرتبه دوم)

حسین علاء نخست وزیران ایران
حسین علاء

دکتر منوچهر اقبال

دکتر منوچهر اقبال نخست وزیران ایران
دکتر منوچهر اقبال

مهندس جعفر شریف امامی

نخست وزیران ایران
مهندس جعفر شریف امامی

دکتر علی امینی

نخست وزیران ایران
دکتر علی امینی

اسدالله علم

نخست وزیران ایران
اسدالله علم

حسنعلی منصور

نخست وزیران ایران
حسنعلی منصور

امیرعباس هویدا

امیرعباس هویدا نخست وزیران ایران
امیرعباس هویدا

جمشید آموزگار

جمشید آموزگار نخست وزیران ایران
جمشید آموزگار

مهندس جعفر شریف امامی(بار دوم)

مهندس جعفر شریف امامی نخست وزیران ایران
مهندس جعفر شریف امامی

غلامحسین ازهاری

غلامحسین ازهاری نخست وزیران ایران
غلامحسین ازهاری

شاپور بختیار

شاپور بختیار نخست وزیران ایران
شاپور بختیار

دوره جمهوری اسلامی

در دوران جمهوری اسلامی از زمان تشکیل دولت موقت تا زمان تغییر در قاونو اساسی در سال 1368 و حذف پست نخست وزیری 5 نفر به این پست رسیدند. میر حسین موسوی آخرین کسی بود که به این سمت رسید و بعد از آن حذف شد.نخست وزیران ایران

سید روح الله خمینی

سید روح الله خمینی

نخست وزیران دوره آیت الله خمینی

مهندس مهدی بازرگان

مهندس مهدی بازرگان

محمد علی رجائی

محمد علی رجائی نخست وزیران ایران
محمد علی رجائی

دکتر محمد جواد باهنر

دکتر محمد جواد باهنر نخست وزیران ایران
دکتر محمد جواد باهنر

محمدرضا مهدوی کنی

محمدرضا مهدوی کنی نخست وزیران ایران
محمدرضا مهدوی کنی

سید علی خامنه ای

سید علی خامنه ای

نخست وزیران دوره آیت الله خامنه ای

مهندس میرحسین موسوی

مهندس میرحسین موسوی نخست وزیران ایران
مهندس میرحسین موسوی
ارسال یک پاسخ